VOLUME 45, ISSUE 1, JANUARY-MARCH 2008

Panic disorder-Comorbidity with major depression
S. Ilias, G. Xilouris, S. Antonatos, M. Mantzaris, K. Maglara

The phenomenon of synesthesia. A review
E. Koutsouraki, J. Anastasiades. S.J. Baloyannis

Psychotherapeutic interventions in schizophrenic disorders
G. Kallergis, M. Madianos

Repetitive preventive treatment in long-term relief from migraine
E. Nikolakaki, N. Kouroumalos, D. Korakaki, K. Kalamafkianaki, C. Labiris, L. Karatzaferis, D. Andrinos, M. Kontogiorgaki, G. Georgakakis

Gliomas in childhood
G. Alexiou, T. Gouvias, S. Voulgaris

Learning disabilities in children with hydrocephalus
E. Syrmou, N. Syrmos, Ch. Syrmos

Isolated bilateral thalamic infarction: an uncommon cause of coma
G. Tsivgoulis, P. Loukaidis, A. Papapostolou, S. Vassiopouou, K. Spengos