ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ο "ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ", Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής δημοσιεύεται στο διαδίκτυο κάθε τρίμηνο: 15.2-15.5-15.8-15.11.

Αφορά όλους τους έλληνες νευρολόγους, ψυχιάτρους και νευροχειρουργούς.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, επικοινωνείτε με την κα Αικ. Διβόλη στα τηλέφωνα: 210-7784668 και 210-7778320, Fax 210-7709636.

Οι δημοσιεύσεις στον "ΕΓΚΕΦΑΛΟ" αφορούν στο χώρο των Νευρολογικών και Ψυχιατρικών Επιστημών και ταξινομούνται σε:

 1. Άρθρα σύνταξης: Σύντομα ανασκοπικά άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα, που γράφονται με προτροπή της συντακτική επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη σύνταξη του περιοδικού είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.
 2. Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις θεμάτων, στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
 3. Ερευνητικές εργασίες: Κλινικές δοκιμές ή μη, πειραματικές έρευνες προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτελέσματα.
 4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Γίνονται δεκτά άρθρα εφ' όσον αφορούν νέα ή πολύ σπάνια νοσήματα, εφαρμόστηκαν νέα διαγνωστικά κριτήρια και έχει ακολουθήσει νέα θεραπευτική μεθόδευση με ελεγμένο το αποτέλεσμα. Επίσης αναφορές σε γενικές κλινικές εμπειρίες.
 5. Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο θέμα.
 6. Πρακτικά Σεμιναρίων, στρογγυλών τραπεζιών, συμποσίων, συνεδρίων, από όλους τους τομείς της νευρολογίας και ψυχιατρικής. Μονογραφίες με θέματα από τους ίδιους τομείς θα δημοσιεύονται σαν επιφυλλίδες, αφού επιλεγούν από επιτροπή ειδικών για το θέμα.
 7. Γράμματα προς της σύνταξη-Αλληλογραφία: Ο "ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ" θα δημοσιεύσει πρόθυμα επώνυμες αναλύσεις και περιλήψεις από βιβλία ή μελέτες σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά, συζήτηση και κρίσεις για άρθρα, πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών κ.λπ. που δημοσιεύονται σ' αυτόν. Παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την ύλη του, πληροφορίες και εμπειρίες από νευρολογικά και ψυχιατρικά κέντρα και γενικά από την άσκηση της ειδικότητας.
Κάθε συγγραφέας υπογράφει υπεύθυνα για την διατύπωση, ποιότητα, ακρίβεια, ορθότητα των άρθρων και κρίσεών του.

Σύνταξη χειρογράφων

 1. Τα άρθρα υποβάλλονται για δημοσίευση με το σχετικό παραπεμπτικό σε 3 αντίτυπα μαζί με το CD, μόνο στην ιατρό κ. Αικ. Διβόλλη, οδός Ηγήμονος 3, 157 73 Αθήνα, καθώς και μέσω e-mail: encephalosj@gmail.com
 2. Καταχωρούνται με τη σειρά την οποία έρχονται και δημοσιεύονται εφ΄ όσον, μετά από κρίση των εκάστοτε μελών της επιστημονικής επιτροπής γίνουν αποδεκτά.
 3. Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα στη μία όψη του χαρτιού μέχρι 25 σελίδες.
 4. Στην πρώτη σελίδα του χειρογράφου αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας και το όνομά του ή των συγγραφέων (στην ονομαστική) με διεύθυνση και τηλέφωνο του υπεύθυνου για την (υποχρεωτικά μία) διόρθωση - καθώς και το ίδρυμα με το οποίο συνδέονται, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 5. Στη δεύτερη σελίδα περίληψη (150 έως 300 λέξεις).
  Σε ξεχωριστές σελίδες:
  α) Ολόκληρο το κείμενο των άρθρων που αποστέλλονται πρέπει να είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
  β) Βιβλιογραφία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αναφέρονται το όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος του άρθρου, το περιοδικό, το έτος, ο τόμος, το τεύχος, οι σελίδες. Εάν το άρθρο προέρχεται από το internet, γράφεται διαθέσιμο στο internet και δώστε την πλήρη ηλεκτρονική του διεύθυνση.
 6. Πίνακες και εικόνες του κειμένου πρέπει να φέρουν στο πίσω μέρος τα ονόματα των συγγραφέων και τον τίτλο της εργασίας. Μεταβολές στο κείμενο μετά την αποστολή προς ανάρτηση, δεν γίνονται δεκτές.

Ανακοίνωση
Αγαπητοί συνεργάτες, σας ενημερώνουμε, ότι έχει ανασταλεί η έντυπη έκδοση του περιοδικού για οικονομικούς λόγους και η δημοσίευση των εργασιών, γίνεται μόνο στο διαδίκτυο.