Νεανική Παραβατικότητα στην Ελλάδα*
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Γ.2, ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Γ.Ο.3
1Παιδοψυχίατρος, Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου, Επίτιμη Λέκτορας του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Λονδίνου
2Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

*Μέρος της εισήγησης στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής , Αθήνα 8-11 Μαΐου 2003

Περίληψη
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, η ραγδαία αύξηση της παραβατικότητας ανηλίκων απετέλεσε αντικείμενο μελέτης έχοντας απασχολήσει έντονα τους ειδικούς επιστήμονες, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και την πολιτεία. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η σκιαγράφηση της εικόνας της διαχρονικής εξέλιξης της νεανικής παραβατικότητας στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία και η μέχρι σήμερα αντιμετώπισή της στην χώρα μας. Επισημαίνονται οι πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί ποινικής αντιμετώπισης των ανήλικων παραβατών στην Ελλάδα και οι πιθανές δυσκολίες εφαρμογής αυτών. Τέλος γίνεται αναφορά στις θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν επιστημονικά τεκμηριωθεί ως αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς των νέων.

Λέξεις κλειδιά: Παιδί, έφηβος, μετέφηβος, παραβατική συμπεριφορά, ποινική αντιμετώπιση, θεραπεία.

Πλήρες κείμενο