ΤΟΜΟΣ 58, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Ο Αναξίμανδρος, ο οραματιστής της Νευροφιλοσοφίας
Σ.Ι. Μπαλογιάννης

Θρησκευτικότητα και πνευματικότητα στην εποχή της πανδημίας COVID-19:
Μια ανασκόπηση διερεύνησης των συναισθηματικών παραμέτρων

Κ. Γιαννούλης, Β. Γιαννούλη