ΤΟΜΟΣ 58, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Πανδημία-Η άλλη όψη
Με τον κοινό νου ή την απλή κοινή λογική

Α. Διβόλη

Ερώτημα Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Νοσοκομείου προς Εισαγγελέα Ανηλίκων
για δικαίωμα λήψης αντιγράφου παιδοψυχιατρικής εκτίμησης
που είχε διενεργηθεί ύστερα από εισαγγελική παραγγελία
και γνωμοδότηση επί του ερωτήματος αυτού

Ερώτημα: Δ. Κοττορού, Γνωμοδότηση: Γ. Πέτρος

Προσαρμογή του ερωτηματολογίου επιθετικότητας BAQ σε Ελληνικό πληθυσμό
Α. Παχή, Κ. Γιωτάκης, Ε. Φανουράκη, Γ. Βουράκη, Δ. Μπράτης, Α. Τσελεμπής